X
GO

Het afmelden van leerlingen

Ziekmeldingen en andere afwezigheidsmeldingen niet via e-mail doorgeven.

Ziekte

Mondeling via de absentenmelder liefst vóór 9.00 uur. Tel: 024-3820462

Leerlingen die in de loop van de schooldag ziek worden melden zich niet meer bij een van de teamleiders, maar bij de receptie.
Daar vullen zij zelf een formuliertje in ten behoeve van de verzuimadministratie, die dit aan het einde van de schooldag verwerkt in Magister. Wij zien er bovendien op toe dat deze leerlingen telefonisch contact opnemen met een van hun ouders / verzorgers om hen te informeren en om eventueel afspraken te maken over de reis naar huis.
Leerlingen van klas 7 en 8 vertrekken niet eerder dan dat het contact met thuis ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden!
Wij monitoren het verzuim van leerlingen en handelen steeds volgens de richtlijnen van leerplicht. Daarbij betrekken we ook de absentie van dagdelen, dus de dagen waarop een leerling in de loop van de schooldag instapt, of naar huis vertrekt.

Dokter/tandarts/etc.

Mondeling via de absentenmelder liefst vóór 9.00 uur. Tel: 024-3820462

Óf vooraf handgeschreven briefje met datum, klas, voor- en achternaam van de leerling meegeven.

Briefjes dienen alleen te worden ingeleverd bij de receptie en niet bij een docent, de mentor of andere medewerkers!

Verlof i.v.m. vervolgonderwijs

Aanvragen van verlof i.v.m. opendagen, meeloopdagen, selectiedagen, intakegesprekken of audities bij een vervolgopleiding, moeten door de leerling minimaal één week van te voren worden ingediend bij een van de decanen. De decaan kan uitsluitend toestemming geven wanneer er op de betreffende dag door de activiteit geen PTA-onderdelen gemist worden. De leerling richt zich per e-mail tot de decaan met de volgende informatie.

  • Naam leerling
  • Klas
  • Datum en informatie over de activiteit
  • Tijd: voor welke uren wordt er verlof aangevraagd; gaat het om een ochtend, een middag of de gehele dag?
  • Of er op die dag een of meer PTA-onderdelen gepland staan

Wanneer de decaan toestemming geeft, dan brengt deze ook de absentenadministratie op de hoogte.

Decanen mavo/havo/vwo:

Elk ander verlof

Dient te allen tijde en ruim van tevoren aangevraagd te worden bij de rector, dhr. A. Aldershof. Dit kan door het aanvraagformulier verlof
in te vullen en op te sturen naar j.vandieten@kgcnijmegen.nl.

Pas na toestemming zal deze absentie geoorloofd zijn.

Bureau Leerplicht van de Gemeente Nijmegen geeft nog de volgende waarschuwing af over zogenaamd luxe verzuim. Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.