X
GO

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad(MR) is het wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. Elke school moet een MR hebben. De Wet Medezeggenschap Scholen(WMS) regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad. De MR mag met het bevoegd gezag alle onderwerpen bespreken die de school betreffen en heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is. De belangrijkste taak van de raad is een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden.

Voor zeer veel besluiten heeft het schoolbestuur instemming of advies van de gehele Medezeggenschapsraad nodig, of instemming dan wel advies van een geleding (ouders, personeel of leerlingen) nodig, voordat besluiten rechtsgeldig kunnen worden uitgevoerd. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft

instemmingsrecht over onder meer de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage en de vaststelling van de onderwijstijd. Instemming van de gehele MR (personeel, ouders én leerlingen) is vereist voor bijvoorbeeld vaststelling of wijziging van het schoolplan. Adviesrecht heeft de gehele MR bij vaststelling of wijziging van het meerjarig financieel beleid, maar bijvoorbeeld ook bij vaststelling of wijziging van beleid met betrekking tot het toelaten of verwijderen van leerlingen. De MR op het Karel de Grote College is eigenlijk een Deelmedezeggenschapsraad(DMR). De raad maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR) waarin ook de MR van het Eindhovense Novalis College en de MR van Stichtse Vrije School in Zeist zitting hebben. Dit omdat de drie scholen tevens een bestuurlijke eenheid vormen.

 

Samenstelling MR

Personeelsgeleding:

  • Mw. M. Verbeeten (docent, voorzitter)
  • Dhr. B. Jansen (docent)

Oudergeleding:

  • Mw. van Dijken
  • Dhr. van Loon

Leerlingengeleding:

  • Sil Vooijs
  • Milla Rous
  • Guusje Kuenen

 

 

De leerlingengeleding zit ook in de Leerlingenraad van het Karel de Grote College. De oudergeleding woont tevens de vergaderingen van de Ouderkring bij. Tijdens deze vergaderingen houden zij de andere ouders op de hoogte van de stand van zaken binnen de MR. Bovendien krijgen zij hier ook veel informatie over actuele zaken die binnen school spelen en horen zij welke onderwerpen andere ouders bezig houden. Vragen of opmerkingen aan de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad kunnen ook via de mail worden gesteld: odmr@kgcnijmegen.nl