X
GO

Leerlingenstatuut en schoolreglement

Bij het vastleggen van rechten en plichten van leerlingen moet het hoofddoel van het onderwijs aan het Karel de Grote College niet uit het oog verloren worden: opvoeding en vorming van de opgroeiende mens in een gemeenschap van ouders, leerlingen en leerkrachten. De school wil bij dit vastleggen nadrukkelijk aansluiten bij datgene, wat verwoord staat in de grondsteenspreuk en in de visie en missie van de school. Daarbij moeten sommige zaken in regels worden vastgelegd. Vorming van de opgroeiende mens (opvoeding) vraagt echter ook een zekere vrijheid van handelen. De nu volgende regels moeten steeds in het licht van dit gezichtspunt gezien en gehanteerd worden.


Antipestprotocol

Uitgangspunten bij het antipestprotocol

Pesten is een zaak die de hele school aangaat. Zowel leerkrachten, leerlingen, als anti­pestcoördinator en ouders zijn hierbij betrokken en hebben hierin verantwoordelijkheid.
De school heeft een inspanningsverplichting om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken door het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat, waarbinnen pesten als ongewenst gedrag wordt ervaren en in het geheel niet wordt geaccepteerd.
Leerkrachten moeten tijdig inzien en alert zijn op pestgedrag in algemene zin. Als pestgedrag zich voordoet dan moeten leerkrachten (anti­pestcoördinator) duidelijk stelling en actie ondernemen tegen dit gedrag.
De verantwoordelijkheid ligt bij de leerkrachten, antipestcoördinator en bij de ouders. Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen weer optreedt, voert de school de procedure uit die is omschreven in het protocol.


Antipestcoördinator : Michaëla Lorier.