X
GO

Leerlingzorg

Op deze pagina vindt u het nieuwe zorgplan van het Karel de Grote College. De afgelopen jaren hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van leerlingenzorg. Met de wet op Passend Onderwijs zullen ook tal van ontwikkelingen nog verder plaatsvinden. Zo zijn reeds diverse taken binnen de zorg beschreven en ontwikkeld, is er een nieuwe werk- en gespreksstructuur rond de zorg binnen de school opgezet en is de coördinatie van de zorg verder geprofessionaliseerd en geïmplementeerd.

Veel voorgenoemde ontwikkelingsaspecten zijn in beeld gekomen tijdens de visitatie op de zorg, welke vanuit het samenwerkingsverband op onze school werd uitgevoerd.

Het eerste zorgplan is een startdocument is gebleken, dat gaandeweg op allerlei items aangevuld en verbeterd is. Zo hebben wij er nu voor gekozen om een langjarig zorgplan op te stellen. De titel ‘Zorgplan 2011-2015’ moet aangeven, dat wij in 2015 een geheel vernieuwd zorgplan hebben geformuleerd.

In deze vijf jaren fungeert het zorgplan als een groeidocument, dat steeds bijgesteld en aangevuld zal worden n.a.v. recente bovenschoolse ontwikkelingen en situaties op onze eigen school. De groei van het zorgplan zal te zien zijn aan de aanvullende documenten. In 2015 zal dan uiteindelijk een zorgplan ontstaan zijn, dat weer opnieuw als een vijfjarig groeidocument kan starten.

Deze opzet geeft ons meer ruimte om onze plannen actueel en concreet te houden en ervoor te zorgen, dat het zorgplan niet alleen een verzameling papieren is.

Voor iedere reactie van lezers houden wij ons van harte aanbevolen!

Zorgcoördinatie van het Karel de Grote College:

Floor Schouten
f.schouten@kgcnijmegen.nl

Dieuwertje Verheijen
d.verheijen@kgcnijmegen.nl


Gezonde School : Helder op school

Helder op School is een onderdeel van de Gezonde School, het landelijk initiatief voor verbetering van gezondheid op scholen.

Gezonde School heeft de aanpak van het thema roken, alcohol en drugs ondergebracht bij het Trimbos-instituut vanwege de jarenlange expertise op dit gebied. Lees meer over de Gezonde School voor po, voor vo, vso en pro en voor mbo.

Op 23 november 2023 was de inspiratiedag Helder op School. Op deze dag waren de contactpersonen werkzaam bij GGD-en en instellingen voor verslavingszorg uit heel Nederland aanwezig. Onderstaand filmpje is bij die gelegenheid voor het eerst getoond.

Helder op School - Nijmegen film

 

Dyslexie beleid

In dit document staat het beleid ten aanzien van leerlingen met dyslexie beschreven.

De school heeft een dyslexiecoördinator: Mw. G. Schouten.

Zij kijkt mee met het onderzoek en vragen rondom dyslexie.

 
  • Dyslexiboekje wordt hierzien

Protocol meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld maakt onderdeel uit van de zorgstructuur op het Karel de Grote College.

 


Jeugdgezondheidszorg op onze school

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid helpen mee om jongeren gezond te houden. Zij doen onderzoek, geven advies en wijzen de weg naar goede hulp, als dit nodig is. Dit is een wettelijke taak. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) beantwoordt ook vragen van jongeren, leerkrachten en ouders op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding.

Op het Karel de Grote College werken een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige (Rianne Bunt). Hieronder staat de normale werkwijze. Door Corona kan het zijn dat dit verandert. Wij laten dit altijd op tijd weten.


Wanneer heeft een leerling te maken met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD?

In klas 8: meten, wegen en gesprek. Jongeren vullen op school een vragenlijst in. De vragen gaan over hun lichamelijke gezondheid, over hoe ze zich voelen en over hun leefstijl. De jeugdverpleegkundige heeft met elke jongere een persoonlijk gesprek op school. Hoe gaat het op school, met vrienden, thuis en met de gezondheid? De jeugdverpleegkundige meet en weegt de jongere.


In klas 9 mavo of 10 havo/vwo: vragenlijst en soms een gesprek. Jongeren vullen op school de “gezondheidscheck “ in. Heeft de jongere zelf vragen? Of geeft een jongere antwoorden die vragen om meer uitleg? In een persoonlijk gesprek kan de jeugdverpleegkundige advies geven en als dat nodig is doorverwijzen.


Bij verzuim: als een jongere door ziekte langdurig of frequent wegblijft van school (verzuim). De jongere en zijn/haar ouders ontvangen dan een uitnodiging voor een gesprek met de jeugdarts. Samen kijken zij hoe de jongere zo goed mogelijk kan blijven meedoen met het lesprogramma. Dit om te voorkomen dat de jongere ver achterop raakt op de lesstof of uitvalt op school. De jeugdarts zoekt samen met de jongere en ouders/verzorgers naar gewenste hulp of zorg als dat nodig is.


Op afspraak: als een extra afspraak gewenst is. Soms blijkt uit het onderzoek of het gesprek dat er een extra afspraak gewenst is. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.


Bij vaccinaties: De HPV vaccinatie is sinds 2022 voor jongens en meisjes en wordt gegeven bij 10 jaar. In 2023 wordt de HPV vaccinatie nog ingehaald voor de geboortejaren 2005, 2007 en 2010. Alle jongeren krijgen een oproep voor de meningokokken ACWY vaccinatie in het jaar dat ze 14 worden. Nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen.


Op eigen initiatief: Iedereen kan een afspraak maken. De JGZ is er voor alle jongeren en ouders. En de JGZ is gratis. Heeft de jongere of de ouder een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Maak gerust een afspraak! Dit kan via 088 - 144 71 11 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur).


Liever geen onderzoek? Stelt een ouder of jongere geen prijs op de standaardonderzoeken van de JGZ? Geef dit dan door via 088-144 71 11 of jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.


Meer informatie? Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugdgezondheidszorg’ meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg en vaccinaties. Bij ‘Ons aanbod’ > Jeugdgezondheid 4 tot 19 jaar’ staan ook de vragenlijsten voor het voortgezet onderwijs.
Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder de zoekterm ‘Privacy’ meer informatie over ons privacyreglement en hoe wij omgaan met dossiers. Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat informatie over de activiteiten van het Gezonde Schoolteam. Zoals over gezonde schoolkantines, rookvrije scholen en alcoholpreventie. Op JouwGGD.nl kunnen jongeren terecht voor informatie en (anonieme) chatgesprekken over hun gezondheid, relaties, seksualiteit, genotmiddelen, enzovoort.